బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1]

క్రియ, విశేషణం, అందుకొనుట, అందించుట.

 • when we reached the end of the workఆ పని కడ వెళ్లా సాగవేశినప్పుడు.
 • the arrow reached the mark బాణము గురిమీదతగిలినది.
 • he reached the town by noon మధ్యాహ్నానికంతా పట్టణము పోయి చేరినాడు.
 • the child could not reach the fruit ఆ బిడ్డకు ఆ పండు అందదు.
 • my letter did notreach him నా జాబు వాడికి చేర లేదు.
 • when this reach ed his ears ఇది వాడి చెవులోపడ్డప్పుడు.
 • when .
 • he reached the proper age తగిన వయసు వచ్చినప్పుడు.
 • here the breeze does not reach మనకు యిక్కడ గాలి రాదు.
 • when the shadow reached the stone నీడ ఆ రాతి మీదికి వచ్చినప్పుడు.
 • the sword reached the bone కత్తి యెముకదాకా దూసి పోయినది.
 • I could not reach his meaning వాడి భావ మెట్టిదో నాకుతగలలేదు.
 • thought cannot reach it అది దురవగాహమైనది.
 • the branched reach across the road కొమ్మలు దోవకు అడ్డము గా పెరిగి వున్నవి.
 • he reach ed forth his hand చెయిచాచినాడు.

క్రియ, నామవాచకం, వ్యాపించుట, వచ్చుట, పోవుట.

 • this road reached to Arcot ఈ దారిఅరికాడు పర్యంతము పోతున్నది.
 • In vomiting he reached much వమనము కావడములోవానికి నిండా వోకరింతలు వచ్చినవి.

నామవాచకం, s, అందుకోవడము.

 • power శక్తి, సామర్థ్యము.
 • logic requires a great reachof thought తర్కము నకు నిండా ఆలోచన శక్తి కావలెను.
 • one fruit was within hisreach the other was not వొక పండు అందేంత దూరములో వుండినది, వొక పండు అందనిదూరములో వుండినది.
 • if I ever get him within my reach వాడు నాకు చిక్కితే వాడి మీదనా బాణము సాగితే.
 • logic is beyond the reach of women తర్కము స్త్రీలకు అసాధ్యము.
 • the distance that a river goes without turning వొక నది కొంతదూరము తూపు ్గా పోయి అవతల వుత్తరము తిరిగి కొంత దూరము పోయి మళ్ళీ తూపు్తిరిగి పోతే వొక వొక మూలవరకు వొక్కొక reach అనబడుతున్నది.

మూలాలు వనరులు <small>మార్చు</small>

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=reach&oldid=942116" నుండి వెలికితీశారు