బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1]సవరించు

క్రియ, విశేషణం, వూరకచూచుట, కనిపెట్టుట, దృష్టివుంచుట, సాభిప్రాయముగా చూచుట.

 • he eyed them fiercely వాండ్లను మహాక్రూరముగా చూస్తూ వుండినాడు.
 • he eyed her affectionately దాన్ని విశ్వాసము గా చూస్తూ వుండినాడు.
 • the dog eyeed the bone wishfully ఆ కుక్క యెముక మీద ఆశగా చూస్తూవుండెను.

నయనం, అక్షి నామవాచకం, s, కన్ను, లోచనము.

 • sight చూపు, దృష్టి.
 • when our eyes met వాడి దృష్టి నాదృష్టి కలిసినప్పుడు.
 • there is more in this than meets the eye యిందులో చెప్పి వుండేది వేరు వానిలోని అభిప్రాయమువేరు.
 • he cast his eyes over the paper ఆ దస్తావేజును పార చూచినాడు.
 • అనగా గచ్చత్తుగా చూచినాడు.
 • the inner corner of the eye కంటికొలికి
 • the ఒuter corner of the eye కడకన్ను.
 • pupil of the eye కనుపాప, నల్లగుడ్డు.
 • the wహ్ite of the eye తెల్లగుడ్డు.
 • sore eyes కండ్ల నొప్పి, కండ్ల కలక.
 • the eyesin a peacocks tail నెమలి పింఛము లో వుండే కండ్లు.
 • any small perforation బెజ్జము, కన్ను.
 • the eye of a needle సూది బెజ్జము.
 • an eye for a hookగాలము, కొండి మొదలైనవాటిని తగిలించే వుంగరము.
 • you must keep your eye upon this నీవు దీనిమీద దృష్టిని వుంచవలసినది.
 • opinion formed by observation తాత్పర్యము.
 • he did it with the eye of his own profit స్వలాభమును విచారించిదాన్ని చేసినాడు.
 • he paid the money with an eye to getting this appointment యీ వుద్యోగము తనకు కావలెననే తాత్పర్యమును పట్టి యీ రూకలను చెల్లించినాడు.
 • with an eye to screen himself తాను చేసినది దాగవలెననే యోచనచేతను.
 • he viewed this with a jaundiced eye దాన్ని మహా అసహ్యము గా చూచినాడు.
 • he made large eyes at it అందున గురించి ఆశ్చర్యపడ్డాడు.
 • he did it with a single eye యీ పనిని పారమార్ధికముగా చేసినాడు.
 • లోకోపకారముగా చేసినాడు.
 • setting God before his eyes పైన దేవుడున్నాడని యెంచక.
 • this is of reat importance in thier eyes వారి అభిప్రాయము లోయిది మహాముఖ్యము.
 • he did it with his eyes open వాడు బాగా తెలిసే దీన్ని చేసినాడు, వాడు కావలెనని చేసినాడు.
 • his eyes were opened వాడికి తెలివివచ్చినది.
 • in doing this he shut his eyes to the consequences యిది యెంతమాత్రము యోచించలేదు.
 • he shut his eyes to her conduct అదిపడే పాట్లకు కండ్లు మూసుకొని వూరక వుండినాడు.
 • in the twinking of an eye నిమిషము లో, రెప్పపాటులో.
 • he kept it under his own eye వాడు దాన్ని స్వయముగా విచారించుకొన్నాడు, అనగా తన స్వంత విచారణలో వుంచుకొన్నాడు.
 • the effects of an evil eye దృష్టి దోషము.

మూలాలు వనరులుసవరించు

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=eye&oldid=930940" నుండి వెలికితీశారు