బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1]సవరించు

విశేషణం, చక్కని, సూటియైన, సరియైన.

 • the direct road చక్కనిమార్గము, రుజుమార్గము, సూటిగావుండే దారి.
 • direct lines రుజువైనపంక్తులు, వంకరలేని పంక్తులు.
 • the direct meaning సరియైన అర్ధము.
 • a direct falsehood వట్టి అబద్ధము, ప్రత్యక్షమైన అబద్దము.
 • direct proofప్రత్యక్షమైన రుజువు.
 • the magistrate was not in direct communication to the government మేజిస్ట్రేటువారు గవనరుమెంటు వారికితాముగా వ్రాసుకోవడములేదు, అనగా తమ పై అధికారులగుండావ్రాసుకొంటారు.
 • he is not the direct heir వీడు సాక్షత్కార్తకాదు.
 • a nephew is not the direct heir of his uncle తోడబుట్టినవాడికొడుకుపినతండ్రికి సాక్షాత్తు వారసు కాదు, సాక్షాత్కర్తకాదు.

క్రియ, విశేషణం, to aim in a strait line లక్ష్యము పెట్టుట, గురి వుంచుట.

 • he directed the gun at them ఫిరంగి ని వాండ్లమీదికి పారేటట్టు తిప్పిపెట్టినాడు.
 • he directed his discourse to me వాడు నా తట్టు తిరిగి మాట్లాడినాడు.
 • he directed his remarks at me వాడు నన్ను గురించి మాట్లాడినాడు.
 • he directed his eyes at me వాడి దృష్టి ని నా మీదికి తిప్పినాడు.
 • it directedits flight to the hill కొండ మీదకి యెగిరినది.
 • to regulate క్రమపరుచుట.
 • he directed his steps thither or course thither అక్కడికి పోయినాడు.
 • an all direct ing providence సర్వరక్షకుడైన దేవుడు.
 • to order అజ్ఞాపించుట.
 • I directed him to go వాన్ని పొమ్మని సెలవు యిచ్చినాను.
 • to guide దోవచూపుట.
 • they directed me to his house వాడి యింటికి నాకు దారి చూపినాడు .
 • to direct a letter పై విలాసము వ్రాసుట.
 • they direct ed the letter to meఆ పై విలాసము నాపేరట వ్రాసినారు.

విశేషణం, line 6.dele ఋఉజువు say నిరూపణ.

మూలాలు వనరులుసవరించు

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=direct&oldid=928918" నుండి వెలికితీశారు