విశేషణం, కొత్తైన, నవీనమైన, వాడని, నలగని, చల్లని, శీతలమైన.

 • this is a fresh lesson యిది కొత్తపాఠము.
 • a fresh page or fresh sheet of paper కొత్తకాగితము.
 • fresh grass లేతపచ్చిక.
 • the flowers are fresh పూలు వాడలేదు.
 • this is freshinjustice యిది మరివొక అన్యాయము.
 • the injury he did them is stillfresh in their minds వాడు వాండ్లకు చేసిన అపకారము వాండ్ల మనస్సులోఅట్టే వున్నది.
 • fresh water మంచినీళ్లు, శుద్దోకము.
 • part of thge meat was salt aand part was freshమాంసము లోకొంతకు వుప్పువేసినారు కొంతకు వుప్పు వేయలేదు.
 • some salt butteradn some fresh butter వుప్పువేసిన వెన్న, కొంత వేయనిది కొంత.
 • by packingup the oranges in a box they keep fresh for a year కిచ్చిలి పండ్లనుపెట్టెలో వేసి బిగించిపెట్టితే సంవత్సరము దాకా మురిగిపోక అట్టే వుంటవి.
 • fresh milk (unboiled) పచ్చిపాలు, కాచనిపాలు, అప్పుడు పిండినపాలు.
 • fresh linen చలవమడుపు.
 • a fresh breeze మంచిగాలి.
 • చల్లనిగాలి, వేగముగా కొట్టేగాలి.
 • do you feel fresh now ? యిప్పుడు నీకు హాయిగా వున్నదా?the horse is fresh ఆ గుర్రము తాజాగా వున్నది.
 • ఆ గుర్రము అలియకుండావున్నది.
 • I have had some sleep, I now feel fresh కొంచెము నిద్రపట్టినందునయిప్పుడు హాయి గా వున్నది.
 • he looks fresh వాడి ముఖము తేట గా వున్నది,అలిసినట్టు వుండలేదు.

మూలాలు వనరులు

<small>మార్చు</small>


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=fresh&oldid=932304" నుండి వెలికితీశారు