బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1]సవరించు

క్రియా విశేషణం, or across అడ్డముగా. క్రియ, విశేషణం, అడ్డమాడుట, అడ్డగించుట, విఘ్నము చేసుట, యెదిరించుట.

 • to cross awall గోడ యెక్కి దిగుట.
 • he crossed his arms చేతులు కట్టుకొన్నాడు.
 • a thought crossedme నాకు ఒక మాట తోచినది.
 • the bridge that crosses the river ఆ యేటికి కట్టివుండే వారధి.
 • they crossed the river ఆ యేటికి దాటినారు.
 • draw a line and cross it ఒకనిడుపు గీత గీచి దానిమీద ఒక అడ్డగీత వేయు.
 • he has not crossed a horse this monthయీ నెలలో వాడు గుర్రము మీద యెక్కనే లేదు.
 • to cross out writing పాటా గొట్టుట,గీచివేసుట, కొట్టివేయుట.
 • to cross over దాటుట, తప్పించుట.

విశేషణం, transverse అడ్డమైన.

 • a cross beam అడ్డదూలము.
 • a cross road అడ్డముగావచ్చే దోవ.
 • to sit cross legged పద్మాసనము వేసుకొని కూర్చుండుట.
 • a cross line worn byHIndus on the forehead అడ్డబొట్టు.
 • or adverse ప్రతికూలమైన, విరుద్ధమైన.
 • as matters went cross కార్యము ప్రతికూలమైనందున.
 • cross wind యెదురుగాలి.
 • or peevishచిరాకుగా వుండే, చిరచిరలాడే.
 • a cross face క్రూరమైన ముఖము.
 • a cross letter క్రూరమైనజాబు.
 • or contradictory విరోధమైన.
 • a cross suit యెదురు వ్యాజ్యము.
 • a crossexamination యెదురు సవాలు వేసి అడగడము.
 • a cross breed in horses &cసంకరజాతి, మిశ్రజాతి.
 • cross reading పజ్ఞ్తిబేధముగా చదవడము.

నామవాచకం, s, the literal sense, of crucifixion (A+ and C+ use the Latin word spelt క్రుశం krusam) F+ and G+ says శిలువమాను H+ says మరణస్తంభము.

 • a thief exposed on the cross కొరతను వేసిన దొంగ.
 • a gold cross స్త్రీలువేసుకొనే శిలువవలె వుండే ఆభరణము.
 • the wars between the crescent and thecross తురకలకు కిరస్తు వాండ్లకు జరిగిన యుద్ధములు.
 • metaphorically grief, affliction(A+ and C+ use కూశము the same word) శిలువను యెత్తుకోవడము.
 • thewickedness of his children was a great cross to him కడుపున పుట్టిన బిడ్డలుదుష్టులుగా వుండడమే వాడికి మంచి శాస్తి.
 • a mark in writing or printing అనగా +యీ గురుతు.
 • a mule is a cross between the horse and the ass గుర్రానికిన్నిగాడిదెకున్ను పుట్టినది కంచరగాడిదె.

మూలాలు వనరులుసవరించు

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=cross&oldid=927857" నుండి వెలికితీశారు