శ్రేష్టుడు

  1. శ్రేష్ఠుడు యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.