బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1]సవరించు

క్రియ, విశేషణం, SuBramu cesuta, bAgu ceyuta, uwukuta, kaduguta, womuta,wuducuta.

 • to clean arms cikili ceyuta.
 • to clean cotton yekuta.
 • a cotton cleaner xUxekulavAdu.
 • to clean the head xuvvuta, xixxuta.
 • clean my horse nA gurramunu womu.
 • to clean rice biyyamu malucuta.

క్రియా విశేషణం, boVwwigA, voVdAramugA, yAvawwu.

 • this is clean wrong yixi voVtti wappu.
 • he came off clean yivawaliki ceVkkuceVxarakuMdA vaccinAdu.

విశేషణం, pariSuxXamEna, nirmalamEna, sApu.

 • clean water SuxXoxakamu, maMci nIlYlu.
 • clean hands kadigina cewulu.
 • Give me a clean plate wudicina, leka kadigina kappu wIsukarA.
 • I want a clean sheet of paper wAjA kAkiwamuwe.
 • you must wash the rice clean biyyAnni bAgA kadugu.
 • Made clean pariSuxXamEna.
 • clean clothes calavavaswrAlu, XOwa vaswramulu, vuwikina battalu.
 • clean dressed calava battalu gala.
 • clean birds or beast SuciyEna pakRulu, mqgamulu, anagA winadAnaku arhamEnavi.
 • According to the laws of Manu some animals are clean and some animals are unclean manusmqwi prakAramu koVnni jaMwuvuluwinavaccunu koVnni winarAnivi, anagA koVnni pariSuxXamulu koVnni niRixXamulu.
 • they made a clean riddance boVwwigA wuducukoVni poyinAru.
 • he took a clean jump over the box A peVtteVnu lAGavamugA xAtinAdu.
 • By clean conveyance haswalAGavamu cewa.
 • he cut off the head by one clean blow walanu voVkka xeVbbawo narikinAdu.
 • clean limbed (well shaped) avayava sORtavamugala aMgugAvuMde.
 • the country horses are not clean about the legs nAtu gurramulaku kAlYlu SuxXamu lexu.

మూలాలు వనరులుసవరించు

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=clean&oldid=926443" నుండి వెలికితీశారు