బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1]

<small>మార్చు</small>
 • (file)
 • క్రియ, నామవాచకం, ఆడుట, కొట్టుకొనుట.
 • the heart beats గుండెలు అదురుతుంది, రొమ్ముకొట్టు కొంటుంది.
 • the puse beats ధాతువు ఆడుతుంది, నడుస్తుంది.
 • the watch beats ఘడియారము కొట్టుకొటుంది.
 • the waves beat against the shore కట్ట మీదఅలలు కొట్టుతున్నవి.
 • he was beating about తారాడుతూ వుండినాడు.
 • he was beating about for an answer జవాబు చెప్పడానకు మిణకరిస్తూ వుండినాడు. Why are you beating about the bush? కావలసినదాన్ని ఫళిచ్చుమని చెప్పకయెందుకు గురికలు మింగుతావు, నీళ్ళు నములుతావు?
 • నామవాచకం, s, దెబ్బ.
 • to publish by beat of drum తంబరకొట్టి ప్రసిద్ధపరచుట.
 • during 50beats of the pulse ధాతువు యాభై మాట్లు కొట్టడములో.
 • or ward in a town ఠాణా లరహద్దు.
 • the watchman was then on his beat రోందు.
 • round తిరుగుతూవుండినాడు, అనగా నగరశోధన చేస్తూవుండినాడు.
 • thep, of To Beat, కొట్టినది.
 • క్రియ, విశేషణం, కొట్టుట, మొత్తుట, బాదుట.
 • they beat the corn ఆ ధాన్యమునునూల్చుతారు.
 • In knowledge of grammar he beats them allవ్యాకరణములో వాండ్లందరిని మించినాడు.
 • he beat them in argumentతర్కములో వాండ్లను వోడగొట్టినాడు, జయించినాడు.
 • this beats me or this beats my understanding యిది నాకు దురవగాహముగా వున్నది.
 • to beat cloth in polishing it ఘట్టనచేసుట.
 • to beat cotton దూదేకుట.
 • they beat drums తంబురు వాయించినారు.
 • he beat it to pieces నలగ్గొట్టినాడు,పొడిచేసినాడు.
 • they beat it to powder దాన్ని పొడి చేసినారు.
 • they beatthe copper into leaf ఆ రాగిని రేకుగా కొట్టినారు.
 • to beat rice or mortarదంచుట.
 • to beat to dust చూర్ణముచేసుట.
 • he beat his brains about it all dayనాడంతా దాన్ని గురించి చింతిస్తూ వుండినాడు.
 • he beat the hoof all dayనాడంతా నడిచినాడు.
 • he beat the enemy back శత్రువులను తిరగగొట్టినాడు,మళ్ళగొట్టినాడు.
 • he beat the price down వెలను తగ్గించినాడు.
 • to beat down or ram ఘట్టన వేసుట.
 • to beat down fruit to leaves పండ్లను, లేక ఆకులను రాల్చుట.
 • he beat the enemy off శత్రువులను తరమకొట్టినాడు.
 • they beat the dust off the sheet దుప్పటిదుమ్మును విదిలించినారు, దులిపినారు.
 • they beat out the iron bar యినుపకంబిని సాగకొట్టినారు.
 • they beat out his teeth వాడి పండ్లను రాలగొట్టినారు.
 • he beat a retreat పారిపోయినాడు.
 • they beat the rounds the whole night రాత్రి అంతా గస్తు తిరిగినారు.
 • to beat time in music తాళమువేసుట, మీటుట.
 • he beat up the jewel సొమ్మును నలగ్గొట్టినాడు.
 • he beat up the guard పారా వాణ్ని యెచ్చరించి లేపినాడు.
 • shebeat up the meal with butter వెన్నను పిండిని మరించినది, వెన్నను పిండినిపలచనయ్యేటట్టు కలిపినది.
 • he beat up the enemy or he beat up their quartersశత్రువుల మీద అకస్మాత్తుగా పోయి పడ్డాడు.
 • I shall beat up your quarters tomorrow రేపు మీ యింటికి వస్తాను.
 • NOTE:- సంఖ్.
 • లేక కొట్టడమునకు Beat అనివస్తుంది.
 • సంఖ్యగా కొట్టడమునకు strikeఅనివస్తుంది.
 • యేలాగంటే; the washer man beats clothes చాకలవాడుబట్టలనువుతుకుతాడు.
 • the robbers beat him severely దొంగలు వాణ్ని బాగా కొట్టినారు.
 • he struck ten blows upon the door తలుపును పదితట్లు తట్టినాడు.
 • he struck me అంటే నన్ను ఒక దెబ్బ కొట్టినాడని అర్థమిస్తుంది.
 • he beat me అంటే నన్ను బాదినాడుఅని,పులిమినాడు అని, చాలాదెబ్బలు కొట్టినట్టు అర్థమౌతుంది.

మూలాలు వనరులు

<small>మార్చు</small>
 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=beat&oldid=924395" నుండి వెలికితీశారు