విక్షనరీ:ఇసుకపెట్టె

ప్రయోగశాల Attract: ఆకర్షించు, ఆకట్టుకొను