122.175.20.45 గారు, తెలుగు విక్షనరీకి స్వాగతం!! Wikipedia-logo.png

--జె.వి.ఆర్.కె.ప్రసాద్ సెప్టెంబర్ 17, 2010న 09:09 (UTC)


ఇది ఒక అజ్ఞాత వాడుకరి చర్చా పేజీ. ఆ వాడుకరి ఇంకా తనకై ఖాతాను సృష్టించుకోలేదు, లేదా ఖాతా ఉన్నా దానిని ఉపయోగించడం లేదు. అంచేత, వారిని గుర్తించడానికి ఐ.పీ. చిరునామాను వాడాల్సి వచ్చింది. ఆ ఐ.పీ. చిరునామాను చాలా మంది వాడుకరులు ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది. మీరూ అజ్ఞాత వాడుకరి అయితే, మీకు సంబంధంలేని వ్యాఖ్యలు మిమ్మల్ని ఉద్దేశించినట్టుగా అనిపిస్తే, భవిష్యత్తులో ఇతర అజ్ఞాత వాడుకరులతో సందిగ్ధత లేకుండా ఉండటానికి, ఖాతాను సృష్టించుకోండి లేదా లాగినవండి.