యస్యాఽజ్ఞానం భ్రమ స్తన్య భ్రాన్తః సమ్య ఙ్న వేత్తి సః

వ్యాకరణ విశేషాలుసవరించు

భాషాభాగం

సంస్కృత న్యాయములు

వ్యుత్పత్తి

అర్థ వివరణసవరించు

అజ్ఞానము గలవానికి భ్రమ కలుగును. ఆభ్రమ కలిగిన పిమ్మట అజ్ఞానావృతుడు కావున నాతడు నేను భ్రమించితి ననియు, దీనియాథార్థ్య మిట్టిది అనియు బాగుగ తెలిసికొననేఱడు. అని భావము. పై న్యాయమున కియ్యదియు, దీనికి పైన్యాయమును విరుద్ధములు.

పదాలుసవరించు

నానార్థాలు
సంబంధిత పదాలు
వ్యతిరేక పదాలు

పద ప్రయోగాలుసవరించు

అనువాదాలుసవరించు

మూలాలు, వనరులుసవరించు