1. బంధించు క్రియ యొక్క ప్రథమపురుష స్త్రీలింగ ఏకవచన భూతకాల రూపం.