ప్రధాన మెనూను తెరువు

విక్షనరీ β

లాగినవండి

విక్షనరీ is made by people like you.
Log in to contribute.
 
మీకు ఖాతా లేదా?విక్షనరీలో చేరండి