గర్జించావు

  1. గర్జించు క్రియ యొక్క మధ్యమపురుష ఏకవచన భూతకాల రూపం.