గర్జించాడు

  1. గర్జించు క్రియ యొక్క ప్రథమపురుష పుఃలింగ ఏకవచన భూతకాల రూపం.