ఖల్వాటబిల్వీయన్యాయం

  1. ఖల్వాటబిల్వీయన్యాయము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.