ప్రధాన మెనూను తెరువు

ఊరంతా ఉల్లి నీవెందుకే తల్లీ

ప్రతి పనికి టింగురంగ అంటు బయలుదేరే వారిని ఈ విధంగా అంటారు.