అగ్నిపర్వతాలు

  1. అగ్నిపర్వతం యొక్క బహువచన రూపం.