అగ్నిపర్వతములు

  1. అగ్నిపర్వతము యొక్క బహువచన రూపం.