ప్రధాన మెనూను తెరువు
  1. అంగడివీధి యొక్క బహువచన రూపం.